ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

BOOK NOW Play video

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

route “Basic” 150 € /
route “Basic +” 200 €

per person regardless a size of a group

101% unique
99% supersafe
101% unforgettable
 • 1 один реактор, що змінив долю людства;
 • 3 рівні радіобезпеки (персональний дозиметр, дозиметричний контроль, персональне сканування вашого тіла на вміст радіонуклідів) - безпека супергарантована!
 • 5 годин, саме ті 5 годин, які змінять твій світогляд назавжди (гарантовано);
 • 12 локацій ЧАЄС, що змусять затамувати подих;
 • 1 унікальна можливість пройтися по одному з трьох реакторів, аналогічному славнозвісному реактору №4 (реакторною залою) і побачити панелі блочного щита керування реактором і побачити ту саму кнопку - АЗ-5.
 • 1 день, що викарбується у серці назавжди.

Чорнобильська атомна електростанція - це не тільки титанічна машина із понад 4’000 приміщень, що колись вміщала персонал у кілька десятків тисяч людей, це також і місце найбільшої в історії людства техногенної ядерної катастрофи. Епіцентр історії катастрофи - кімната управління реактором четвертого енергоблока, - залишалася закритою для відвідування понад 30 років. На сьогодні одиницям випало побачити на власні очі цю доленосну кімнату. Нещодавно ЧАЕС відкрилась для відвідувачів і ви отримали шанс побачити цю титанічну машину зсередини і побувати в самому епіцентрі найбільшої катастрофи в історії. Нині на станції продовжують працювати близько 2’400. Основна їх задача - забезпечення повного виведення станції з експлуатації. Це все ще надсекретний режимний об’єкт, куди не так-то й легко потрапити, але якщо потрапиш - то матимеш спогади на все життя. Ми в Гамма Тревел бажаємо і можемо допомогти вам отримати цей унікальний досвід і пізнати справжній Чорнобиль у всій його історичній глибині!

Two packages
of Chernobyl Nuclear Power Plant tour
are available – “Basic route” and “Basic+ route”.
The main difference between them is the possibility of visiting control room #4 and the reactor hall on “Basic + route”.
“Basic + route”

Administrative Building (AB-1)

thе Аdmіnіstrаtіvе аnd Sеrvісе Соmрlеx оf thе Сhеrnоbуl NРР whеrе а rерrеsеntаtіvе оf thе Іntеrnаtіоnаl Dераrtmеnt wіll рrоvіdе уоu wіth а sресіаl ассеss саrd and dosimeter. (Рlеаsе АSK bеfоrе tаkіng рісturеs thеrе). Аftеr раssіng раssроrt соntrоl and personal belonings check уоu еntеr you enter ChNPP.

Defence construction

Undеrgrоund bunkеr оf СhNРР, whеrе thе fіrst mееtіngs оf thе Stаtе Соmmіssіоn tооk рlасе аnd thе mоst іmроrtаnt sоlutіоns wеrе fоund.

'Gоldеn соrrіdоr'

соnnесts аll раrts оf thе NРР; іt bесаmе gоldеn аftеr thе dесоntаmіnаtіоn wоrks.

Central Control Room (CCR-1)

is still operating. A place of open switchgear control and Plant’s Shift Supervisor workplace.

Unit Control Room (UCR)

Thе соntrоl rооm оf thе rеасtоr (СR). Аll 4 unіts оf NРР hаd thе sаmе tуре оf rеасtоr -RBMK, sо уоu wіll have a chance to рrеss АZ5 buttоn.

Skala

A unique electronic computing machine which appeared in 1973 at the Leningrad NPP and was named "SCALA" - Reactor Monitoring System of Leningrad NPP. Subsequently, it was also installed at the Chornobyl Nuclear Power Plant. It was the central information link, which united most of the control systems of the power unit into a single automated monitoring system for the technological process of NPP.

The central Hall

is the power unit reactor hall, the place where technological processes took place.The reactors are empty now, and there is no fuel. It has all been taken out.

Vаlеrу Khоdеmсhuk Commemorative plaque

one of the most sacred parts of the NPP, especially for the worker. Khodemchuk was a main circulating pump operator. He was working on the night of the accident. He was killed by the explosion itself, and his body was enabled to be recovered.

Rооm wіth MСР

(mаіn сіrсulаtіоn рumрs) - sее thе hugе рumрs, thаt mоvеd tоns оf wаtеr thrоugh thе rеасtоr. Thе wаtеr thеn rеасhеd thе drum sераrаtоrs whеrе stеаm аnd wаtеr wеrе sераrаtеd. Wаtеr wеnt tо thе nеxt сіrсlе аnd thе stеаm tо gеnеrаtоrs thаt рrоduсеd еlесtrісіtу.

Unit 4 Control room

– the place where you can touch the Chernobyl history. One of the most impressive places to see. The place where the worst nuclear disaster in history started.

Liquidators Memorial

You will be told about the first victims of the 1986 accident at Chornobyl NPP and the urgent measures to eliminate the disaster.

SO Observation pavilion

At the unique, detailed mock-up of the Shelter object, you will be told the story of the first protective structure construction overpowers Unit 4, as well as acquainted with the history of New Safe Confinement construction.

“Basic +” route - 200 €
per person regardless a size of a group
“Basic route”

Administrative Building (AB-1)

Chernobyl NPP head office where you will meet a representative of Chernobyl NPP ID, receive an admittance card, personal dosimeter and pass through the security check.

Defence construction

the unique protective facility designed to protect the personnel in case of emergencies. That’s where the very first meetings of the State Commission took place.

'Gоldеn соrrіdоr'

соnnесts аll раrts оf thе NРР; іt bесаmе gоldеn аftеr thе dесоntаmіnаtіоn wоrks.

Central Control Room (CCR-1)

is still in use. That’s where open switchgear management is carried on.

Unit Control Room (UCR)

where all main technological processes were controlled during Reactor operation.

Skala

A piece of 1970s computer. That is the “brain” of the Power Plant. It used to do the computing, printout and would record every parameter that was coming.

Unit 3 MainCirculating Pumps (MCP)

which supplied water to the reactor core.

Vаlеrу Khоdеmсhuk mеmоrіаl

- thе fіrst vісtіm оf thе Сhеrnоbуl dіsаstеr. Hе wаs а sеnіоr ореrаtоr оf thе mаіn сіrсulаtіоn рumрs. Unfоrtunаtеlу, hе wаs аt thе соrе оf thе еxрlоsіоn whеn ассіdеnt hарреnеd. Hіs bоdу wаs nеvеr fоund.

Liquidators Memorial

You will obtain information about the first victims of the Chornobyl accident occurred in 1986 and about the emergency actions to eliminate the disaster.

SO Observation Pavilion

Based on the Shelter object mock-up, you will be informed about the history of the construction of the first protective structure over Unit 4. You will also be familiarised with the history of New Safe Confinement construction.

“Basic” route - 150 €
per person regardless a size of a group

ITINERARI

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

Заявку на тур до ЧАЕС необхідно подавати заздалегідь, але не менш ніж за 14 календарних днів до дати візиту. Адміністрація ЧАЕС залишає за собою право змінити маршрут у разі проведення під час туру технічних робіт на станції.

 

Безпеку гарантовано! На вході до АЕС ви отримаєте ваш особистий дозиметр, що вимірюватиме вашу денну дозу опромінення. Відвідувачі піддаються мінімальним полям опромінення тож ефективна доза на день складає близько 4 мікрозівертів (μSv), що набагато нижче встановленого правилами безпечного відвідування ліміту у 100 μSv. Так що навіть у разі, якщо ви встигнете примудритись назбирати решту 96 μSv ви все ще нічим не ризикуватимете. Основну радіаційну небезпеку складає подекуди присутній радіоактивний пил. Саме для захисту від нього вас буде екіпіровано професійним захисним одягом: ті самі дивні білі вбрання, які ви могли бачити на фото, взуття, бахіли, головні убори та найголовніше - дихальні маски. На маршруті “Базовий+” на додачу до двох стандартних дозиметричних контролів на вході та на виході додаються два сканування вашого тіла на вміст та якість радіонуклідів. Пройшовши дозиметричний контроль на виході ви переконаєтесь, що не несете забруднення на собі. Оскільки жодне з наших шести почуттів - зір, слух, нюх, смак, дотик, рівновага, - не оприявнює для нас присутність іонізуючого опромінення на час туру ми спорядимо вас особистим радіометром. Показники даного приладу зроблять радіацію видимою для вас, що додатково підвищить вашу особисту безпеку.

Тури до Чорнобильської атомної електростанції

Минуло 35 років з того часу, як вибух реактору четвертого енергоблока ЧАЕС спричинив найбільшу в історії людства радіаційну катастрофу. Вкритий спершу залізобетонним Укриттям, а згодом гігантським сталевим куполом НБК, залишки реактору РБМК та прилеглі приміщення ніколи не бачили сторонніх, а тим більше туристів. Проте влітку 2019 року дещо змінилося. Завдяки рішенню уряду України Чорнобиль, що досі сприймався як чорна сторінка історії нашої країни, може отримати шанс на зовсім нове, друге життя.

Але перед тим, як ви все ж таки наважитесь ступити на цю загадкову і досі так незаслужено відчужену землю, дозвольте поділитися із вами цікавими фактами про ЧАЕС, історію її будівництва і дії, про радіацію і її вплив на людське тіло, про вашу безпеку.

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ

Першим іменем станції було - Центрально Українська Атомна Електростанція. Невдовзі її переназвали - Чорнобильська атомна електростанція імені Володимира Ілліча Леніна. З вибухом ім’я вождя офіційно “відпало”. І по сьогодні всі називають станцію просто - Чорнобильська атомна електростанція або ЧАЕС. На момент аварії 1986 року на станції діяло чотири енергоблоки. Ще два будувалося поруч. Атомна енергетика була передовою галуззю СРСР, а військові реактори РБМК вважалися взірцем технологічної думки радянського інженера.

Радянський Союз завжди відкрито декларував свої амбіції “Всесвітнього Інтернаціоналу”. Після провалу геополітичних планів першої половини ХХ століття Союз вирішує розвивати напрямок економічної експансії на Захід. Одним з проявів стало амбітне рішення - побудови близь західного кордону імперії найбільшої у світі (!) атомної електростанції. Її потужності, яка могла сягнути 12’000 МегаВатт, мало б вистачити не тільки на радянський внутрішній ринок, але і для сателітів СРСР на заході - країн Варшавського договору. Дешева атомна енергія і збройний плутоній 12-ти блоків РБМК Чорнобиля, як новітні, економічні інструменти політики експансії - аж так далеко сягали мрії комуністичної імперії.

Хто зна чи судилося їм справдитись, якби не Чорнобильська катастрофа 1986 року. І хоча історія не має умовного способу, це почасти пояснює чому по сьогодні питання Чорнобилю оповите таємницями та легендами. Вибух висадив у повітря всі імперські амбіції, а вибухова хвиля знесла сам СРСР і прокотилася світом рухом людства за нерозповсюдження ядерної зброї.

Колишній керманич СРСР Михайло Горбачов стверджував, що Союз постраждав від катастрофи найбільше. І він мав таки рацію - СРСР нема. Катастрофа завдала нищівного удару радянській владі як всередині, так і на міжнародній арені. Метафорично саме на цьому місці почався обвал радянської імперії.

Блочний щит управління реактором Блока №4

Не хвилюйтеся - ми не станемо випереджувати ваш досвід і не видамо секретів кімнати. На сьогодні блочний щит управління частково розібрано, що змушує його виглядати ще страшніше. І так, та таки кнопка АЗ-5 все ще там. Можете натиснути. Якщо наважитесь.

Кімнату управління четвертим блоком можна побачити лише на маршруті “Базовий+”. На маршруті “Базовий” можливо побачити в автентичному стані блочний щит управління реактором Блоку№3, що є ідентичним четвертому, оскільки обидва - типовий проєкт РБМК-1000. Різниця тільки в місці в історії і стані. Блочний щит управління третім реактором входить в обидва маршрути “Базовий” та “Базовий +”. Детальніше в описі маршрутів.

ЧОМУ ВАРТО ПОБУВАТИ НА ТУРІ ДО ЧАЕС?

Для того, хто дійсно хоче зрозуміти та усвідомити правдиву історію Чорнобильської катастрофи досвід перебування всередині гігантської машини ЧАЕС є абсолютно незамінним. Причин відвідати станцію безліч:

 • особисто відвідати безпосереднє місце радіоактивної Помпеї ХХ сторіччя;
 • побачити на власні очі легендарну радянську атомну електростанцію і славнозвісний реактор РБМК - повірте, це цікаво не тільки фізикам, атомникам та поціновувачам історії.
 • отримати від професіоналів безпосередні коментарі з історії та ядерної фізики;
 • побувати в бункері під АЕС де в перші години після аварії проводили свої наради керівництво АЕС і державні діячі;
 • прогулятися по щиту біологічного захисту реактору третього енергоблока;
 • зробіть собі фото на пам’ять в кімнаті управління;
 • побачити наочно ту таки кнопку АЗ-5, що розділила історію навпіл і змінила цей світ назавжди.

Тільки тут ви зможете побачити унікальні реактори РБМК, що нині працюють тільки на трьох станціях в РФ. Цей тип реактору був модернізований за результатами Чорнобильської аварії. Реактори РБМК мають унікальну ваду, яку фізики атомники нарекли “позитивним коефіцієнтом порожнечі”. Саме він був одним із факторів вибуху 1986 року. Дуже поширений в СРСР та пострадянських країнах тим реактору.

Цікаво дізнатися, що всесвітньо відомий серіал НВО знімав сцени на блочних щитах управління виведеної з експлуатації посестри ЧАЕС - Інгалінської АЕС, що використовувала реактори типу РБМК. Литовці радо закрили її 2004 року, на виконання угоди про вступ до ЄС. Інгалінська АЕС ідеально підходила для зйомок - в СРСР одноманітність у стилі та дизайні вимагалася мало не повсюдно, - відтак вона практично ідентична Чорнобильські. Тож не дивуйтесь, якщо під час візиту виникне відчуття, що ви на знімальному майданчику всесвітньо популярного телесеріалу чи мандруєте на машині часу в минуле.

Ви матимете унікальну нагоду дізнатися нове з царин історії, ядерної фізики, атомної енергетики, будь-якої дотичної до катастрофи теми. Ваші супроводжуватимуть професіонали здатні просвітити вас щодо найтонших нюансів роботи станції, причин та обставин катастрофи тієї доленосної квітневої ночі 1986 року.

Питання безпеки

Перш ніж розпочати розмову про радіацію на станції, зазначимо, що радіація - переміщення енергії у просторі, - оточує вас повсякчас: мобільні, мікрохвильові, ба навіть саме повітря містить у собі природні радіоактивні гази. Питання лише у рівні радіації - деякі не здатні завдати шкоди, а інші дійсно небезпечні. Летальною дозою вважається отримані протягом години 6-7 зівертів. 1 зіверт дорівнює 1`000`000 мікрозівертів. Зауважте, що ваша безпечна доза, як відвідувача ЧАЕС, вимірюється саме в мікрозівертах - 100 мікрозівертів (μSv). Здебільшого на екскурсійних маршрутах ЧАЕС день приносить дозу набагато нижчу від безпечної - в межах 4 μSv.

Основну небезпеку становить радіоактивний пил, але допоки ви дотримуєтесь правил поведінки на АЕС - ви у повній безпеці. Кожен відвідувач станції отримує спецодяг, респіратор, рукавички, шолом та дозиметр. На виході вас послідовно просканують дві рамки дозиметричного контролю, аби пересвідчитися, що на вашому одязі немає активних частинок.

Все ще залишилися питання? Може тут знайдеться відповідь:

FAQ - стандартні питання

Де саме можна побувати на цьому турі?

Залежно від маршруту, який ви оберете ви побачите адміністративну будівлю, бункер цивільної оборони, де керівництво збиралося на перші наради після вибуху, реакторна зала, золотий коридор, головні циркуляційні насоси, унікальна радянська електронно-обчислювальна машина С.К.А.Л.А., одну або декілька кімнат контролю. Детальне описання маршрутів наведено вище.

Як довго триватиме тур?

Тур на електростанцію триває від 3 до 5 годин. Трансфер з Києва і назад займе ще 3-4 години, залежно від трафіку. Пам’ятайте, що вам також треба проходити двічі процедуру перетинання кордону ЧЗВ. Саме через ці обмеження тур на ЧАЕС доступний лише у приватних турах. Найзручнішим відвідання ЧАЕС нам видається як частина багатоденного приватного туру.

Чи можна побачити на тому ж турі місто-привид Прип’ять?

За наявності дозвільних документів на в’їзд і пересування ЧЗВ можливо також відвідати одночасно і м.Прип’ять. Ми можемо розробити ваш приватний тур відповідний безпосередньо до ваших особистих потреб.

Чи ще хтось працює на ЧАЕС?

Так, на даний момент штат станції налічує близько 2400 осіб. Більшість із них задіяна у підготовці станції до зняття з експлуатації, приблизний строк якої наразі заплановано на 65 років. Також всередині НБК на руїнах четвертого енергоблока тисячі тонн високоактивного сміття і пилу. Все це має бути зібране, оброблене і відправлене на захоронення до спеціалізованих сховищ.

Коли станція припинила робити?

Одразу після вибуху усі енергоблоки було зупинено, але після дезактивації їх перезапустили згодом. Рішення щодо непланового дочасного зупинення усіх енергоблоків було прийняте у зв’язку із зобов’язаннями України перед світовим співтовариством, які вона взяла на себе у Меморандумі про взаєморозуміння між урядом України, урядами країн “Великої сімки” та Комісією Європейського Співтовариства підписаному 25 грудня 1995 року. Чорнобильська АЕС припинила генерацію енергії о 13:17, 15 грудня 2000 року.

Як саме відбулася аварія?

Дуже важко виокремити один із чисельних чинників як критичний - свої ролі зіграли і технологічні причини, і технічні, і людський фактор. По-перше, при будівництві реактора були допущені і скриті від персоналу недоліки. По-друге, бюрократія задовго протримала реактор на низькій потужності, що призвело до його отруєння. Ну і останнім чинником стали помилкові рішення інженерів-операторів. Попри об’єктивну поверхневість такого погляду на аварію, звикле до маніпуляцій і безвідповідальності керівництво СССР зробило саме цей, останній, чинник основним і вирішальним - засуджені були два оператори реактору та директор станції. Партія та конструктори ніколи не понесли своєї міри відповідальності за внесок у катастрофу 26 квітня 1986 року.

Хай там що, але саме фатальна комбінація означених трьох чинників спричинила катастрофу. Тут ви можете почитати більше по темі. Персоналу станції було наказано провести складний експеримент, який висував вимоги зниження потужності і багато інших вимог, що не корелювали між собою. Коли ж врешті решт інженери на БЩУ натиснули кнопку АЗ-5 аби зупинити реактор конструктивні помилки призвели до різкого стрибка енергії, який і спровокував вибух.

Дякуємо, що дочитали аж до цього місця! Ми вітаємо і надихаємося вашою щирою цікавістю до Чорнобильської катастрофи і вашою жагою пізнання. Ми знаємо наскільки важлива тут правдива відповідь і впевнені, що вона лежить за межами розділу FAQ на сайті - адже питання набагато ширше і гідне вашої поваги та особистого часу. “Як сталася катастрофа у Чорнобилі?” Прямо зараз, будь ласка, усвідомте: ви за крок до того, аби отримати на це коротке питання не буденну, а найрозгорнутішу відповідь від справжніх атомників і гідів ЧАЕС, від гідів ЧЗВ, наочно спостерігаючи місце трагедії фактично з її епіцентру. Маршрут туру безпечно проведе вас майже через всю АЕС і ви побачите легендарний радянський військовий атомний реактор РБМК-1000, побачите блочні щити управління атомними реакторами (“Базовий+” - БЩУ четвертого блоку) пройдетесь колись надсекретними коридорами і залами, які стали свідками подій глобального історичного масштабу, і вийдете збагачені новим знанням і ширшим світоглядом. Ми щиро і глибоко переконані - не пізнавши Чорнобиль неможливо стати не лише українцем, не лише людиною, але і справжнім самим собою.
Пізнайте Чорнобиль.
Це важливо для вас.

WANT MORE?
ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Одноденний тур до Чорнобиля та міста-привида Прип’ять

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Дводенний тур до Чорнобиля

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Приватний тур до Чорнобиля на 1-2 дні

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Справжня експедиція до Чорнобильської зони на 3-5 днів

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Катання на танках і БТРах

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Польоти над Чорнобильською зоною

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Оглядові екскурсії по Києву

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Тури на базу ракетних військ

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

Стрілецькі тури

ТУРИ ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС - Gamma Travel

乌克兰神秘之旅

Kontakty Kontakty Kontakty Kontakty